लागवड प्रकार
सलग लागवड
बांधांवर लागवड
पीक निवडा
पीक निवडा
किती क्षेत्रावर लागवड करायची आहे (एकर)
तुम्हाला किती रोप संख्या ऑर्डर करायची आहे
किती अंतरावर लागवड करायची आहे
कोणत्या महिन्यात लागवड करायची आहे
तुम्हाला किती रोप संख्या ऑर्डर करायची आहे
0 0

शेतकऱ्याने भरावयाची एकूण रक्कम

0.00

टप्पा १ मध्ये भरण्याची किमान रक्कम

0.00